DOTACJE UE

Wyniki konkursu
Informuję, że do realizacji projektu “Wzrost konkurencyjności firmy MIGRO poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw,

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności została wybrana oferta oferenta:

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.

Oddział w Polsce Trasa im. Nikodema i Józefa Renców

33 40-865 Katowice


z poważaniem
Marek Pilip

MIGRO Marek Pilip
ul. 3 Maja 160
22-435 Komarów Osada
tel. 793 550 315
www.migro.com.pl
NIP 922 161 05 17

DOFINANSOWANIE 4.2 RPO WL 2014-2020

Nr RPLU.04.02.00-06-0037/17